Apr 262013
 

กาพย์ฉบัง16,กาพย์พระไชยสุริยา,กาพย์ฉบัง16 ธรรมชาติ,กลอนกาพย์ฉบัง16,กาพย์ฉบัง16 ความรัก,แผนผังกาพย์ฉบัง16,แต่งกาพย์ฉบัง16,ตัวอย่างกาพย์ฉบัง16,กาพย์ฉบัง16 ดอกไม้,กาพย์ฉบัง ๑๖,กาพย์,กาพย์ฉบัง,ตัวอย่างกาพย์ฉบัง16,กาพย์ฉบัง16 ธรรมชาติ,กาพย์ฉบัง16 ความรัก,กาพย์ฉบัง16 วันแม่,กาพย์สุรางคนางค์ 28,กาพย์ยานี11,โคลงสี่สุภาพ,กาพย์ฉบัง11

กาพย์ฉบัง16 เพื่อนๆคงเคยได้เรียน เคยได้ยินกันมาบ้างแล้ว แต่เพื่อนๆยังจำหลักของการแต่งกาพย์ฉบัง16อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ได้ไหม งั้นเรามารื้อฟื้นความรู้ที่เคยเรียนสมัยมัธยมกันเถอะ ไปดูวิธีการแต่งกาพย์ฉบัง16 พร้อมกับตัวอย่างกันเลย…

juggim

กาพย์ฉบัง16

กาพย์ฉบัง เป็นชื่อเรียกของคำประพันธ์ประเภทกาพย์ ที่บทหนึ่งจะมีเพียงหนึ่งบาท บาทละ3 วรรค ซึ่งบังคับจำนวนคำ และสัมผัส ไม่มีบังคับเอก-โท หรือครุ-ลหุ กาพย์ฉบังที่กวีนิยมใช้ในวรรณกรรมตั้งแต่โบราณคือ กาพย์ฉบัง 16
ความเป็นมาของกาพย์ฉบัง16
เมื่อะพูดถึงเรื่องของนั้น ว่าวกันว่าเป็นคำประพันธ์ที่ดัดแปลงมาจากฉันท์ แต่ว่ากาพย์ฉบัง16นั้น ไม่ได้ปรากฏว่ามาจากฉันชนิดใด และมีลักษณะที่ไม่เหมือนกาพย์ชนิดใดในตำรากาพย์

ลักษณะของกาพย์ฉบัง16

กาพย์ฉบังบทหนึ่งมีเพียง ๑ บาท แต่มี ๓ วรรค คือ วรรคต้น วรรกลาง และวรรคท้าย
พยางค์ พยางค์หรือคำในวรรคต้นมี ๖ คำ วรรคกลางมี ๔ คำ วรรคท้ายมี ๖ คำ รวมทั้งบทมี ๑๖ คำ จึงเขียนเลข ๑๖ ไว้หลังกาพย์ฉบัง
สัมผัส มีข้อสังเกตเกี่ยวกับสัมผัสของกาพย์ฉบังดังนี้
ก. สัมผัสนอก (บังคับ) โปรดสังเกตเส้นโยงสัมผัสประกอบ
๑) ในบทที่ ๑ คำสุดท้ายของวรรคต้นสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคกลาง (บูชา-มารดา)
๒) คำสุดท้ายของวรรคท้ายในบทที่ ๑สัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคต้นในบทที่ ๒ (ตน-กมล)
และในบทต่อ ๆ ไปก็มีสัมผัสทำนองเดียวกับข้อ ๑ และ ข้อ ๒
ข. สัมผัสใน (ไม่บังคับ)
๓) สัมผัสในชนิดสัมผัสสระ มีในบทที่ ๑วรรคท้าย คือ กำเนิด-เกิด ในบทที่ ๒ วรรคท้ายคือ มหา-สาครินทร์ ในบทที่ ๔ วรรคท้าย คือวิชา-อาทร ภาษา-จริยา-สง่าศรี
๔) สัมผัสในชนิดสัมผัสอักษร มีดังนี้
บทที่ ๑ ข้า-ขอ บิดร-มารดา ก่อ-กำเนิด-เกิด
บทที่ ๒ กตัญญู-ยึด มั่น-กมล
บทที่ ๓ ข้า-ขอ-คุณ สั่ง-สอน
บทที่ ๔ ถ่าย-ทอด-อาทร ภาษา-สง่าศรี

หลักเกณฑ์ของกาพย์ฉบัง ๑๖

1. บทหนึ่งมี 3 วรรค วรรคแรกมี 6 คำ วรรคที่สองมี 4 คำ และวรรคที่สามมี 6 คำ รวมบทหนึ่งมี 16 คำ จึงเรียกว่ากาพย์ฉบัง 16
2. สัมผัสมีดังนี้
คำสุดท้ายของวรรคแรก สัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่สอง ถ้าจะแต่งบทต่อไป ต้องใช้คำสุดท้ายของวรรคต้น สัมผัสกับคำสุดท้ายวรรคแรกของบทต่อไป ซึ่งถือเป็นสัมผัสระหว่างบท
3. คำสุดท้ายของบทห้ามใช้คำตาย หรือคำที่มีรูปวรรณยุกต์และนิยมใช้เสียงวรรณยุกต์สามัญหรือจัตวา
4. กาพย์ฉบัง นิยมแต่งเกี่ยวกับตอนที่เป็นบทพรรณนาโวหารและนิยมแต่งเป็นบทสวดและบทพากย์โขนด้วย

กาพย์ฉบัง16,กาพย์พระไชยสุริยา,กาพย์ฉบัง16 ธรรมชาติ,กลอนกาพย์ฉบัง16,กาพย์ฉบัง16 ความรัก,แผนผังกาพย์ฉบัง16,แต่งกาพย์ฉบัง16,ตัวอย่างกาพย์ฉบัง16,กาพย์ฉบัง16 ดอกไม้,กาพย์ฉบัง ๑๖,กาพย์,กาพย์ฉบัง,ตัวอย่างกาพย์ฉบัง16,กาพย์ฉบัง16 ธรรมชาติ,กาพย์ฉบัง16 ความรัก,กาพย์ฉบัง16 วันแม่,กาพย์สุรางคนางค์ 28,กาพย์ยานี11,โคลงสี่สุภาพ,กาพย์ฉบัง11

 

ตัวอย่าง กาพย์ฉบัง16

กาพย์พระไชยสุริยา

           ๏เห็นกวางย่างเยื้องชำเลืองเดิน              เหมือนอย่างนางเชิญ
พระแสงสำอางข้างเคียง
           ๏ เขาสูงฝูงหงส์ลงเรียง                            เริงร้องซ้องเสียง
สำเนียงน่าฟังวังเวง
           ๏ กลางไพรไก่ขันบรรเลง                        ฟังเสียงเพียงเพลง
ซอเจ้งจำเรียงเวียงวัง
           ๏ ยูงทองร้องกระโต้งโห่งดัง                    เพียงฆ้องกลองระฆัง
แตรสังข์กังสะดาลขานเสียง
           ๏ กะลิงกะลางนางนวลนอนเรียง             พระยาลอคลอเคียง

แอ่นเอี้ยงอีโก้งโทงเทง

กาพย์ฉบัง16,กาพย์พระไชยสุริยา,กาพย์ฉบัง16 ธรรมชาติ,กลอนกาพย์ฉบัง16,กาพย์ฉบัง16 ความรัก,แผนผังกาพย์ฉบัง16,แต่งกาพย์ฉบัง16,ตัวอย่างกาพย์ฉบัง16,กาพย์ฉบัง16 ดอกไม้,กาพย์ฉบัง ๑๖,กาพย์,กาพย์ฉบัง,ตัวอย่างกาพย์ฉบัง16,กาพย์ฉบัง16 ธรรมชาติ,กาพย์ฉบัง16 ความรัก,กาพย์ฉบัง16 วันแม่,กาพย์สุรางคนางค์ 28,กาพย์ยานี11,โคลงสี่สุภาพ,กาพย์ฉบัง11

มหาชาติคำหลวง กัณฑ์มหาพน

          ๏ นกกดสองสิ่งเสียงหวาน           ไก่เถื่อนอันตรกาน
อเนกในไพรสณฑ์
          ๏ กวักกว่าเปล้าปล่าโจษจล          ออกเอี้ยงอลวล
ก็ร้องวางเวงเวหา
          ๏ ซังแซวเหยี่ยวรุ้งเร้นกา               จับจอมพฤกษา
สรหล้ายสรหลมซมกัน
          ๏ สาลิกาแขกเต้าขานขัน               บันลิงลายพรรณ
เพียงพบูมแมนเขียน

 

กาพย์ฉบัง16,กาพย์พระไชยสุริยา,กาพย์ฉบัง16 ธรรมชาติ,กลอนกาพย์ฉบัง16,กาพย์ฉบัง16 ความรัก,แผนผังกาพย์ฉบัง16,แต่งกาพย์ฉบัง16,ตัวอย่างกาพย์ฉบัง16,กาพย์ฉบัง16 ดอกไม้,กาพย์ฉบัง ๑๖,กาพย์,กาพย์ฉบัง,ตัวอย่างกาพย์ฉบัง16,กาพย์ฉบัง16 ธรรมชาติ,กาพย์ฉบัง16 ความรัก,กาพย์ฉบัง16 วันแม่,กาพย์สุรางคนางค์ 28,กาพย์ยานี11,โคลงสี่สุภาพ,กาพย์ฉบัง11

กาพย์พระไชยสุริยา ของสุนทรภู่

           ๏มะม่วงพวงพลองช้องนาง             หล่นเกลื่อนเถื่อนทาง
กินพลางเดินพลางหว่างเนิน
           ๏เห็นกวางย่างเยื้องชำเลืองเดิน     เหมือนอย่างนางเชิญ
พระแสงสำอางข้างเคียง
           ๏เขาสูงฝูงหงส์ลงเรียง                      เริงร้องซ้องเสียง
สำเนียงน่าฟังวังเวง
           ๏กลางไพรไก่ขันบรรเลง                   ฟังเสียงเพียงเพลง
ซอเจ้งจำเรียงเวียงวัง

 

กาพย์ฉบัง16,กาพย์พระไชยสุริยา,กาพย์ฉบัง16 ธรรมชาติ,กลอนกาพย์ฉบัง16,กาพย์ฉบัง16 ความรัก,แผนผังกาพย์ฉบัง16,แต่งกาพย์ฉบัง16,ตัวอย่างกาพย์ฉบัง16,กาพย์ฉบัง16 ดอกไม้,กาพย์ฉบัง ๑๖,กาพย์,กาพย์ฉบัง,ตัวอย่างกาพย์ฉบัง16,กาพย์ฉบัง16 ธรรมชาติ,กาพย์ฉบัง16 ความรัก,กาพย์ฉบัง16 วันแม่,กาพย์สุรางคนางค์ 28,กาพย์ยานี11,โคลงสี่สุภาพ,กาพย์ฉบัง11

กาพย์พระไชยสุริยา

     ๏ เห็นกวางย่างเยื้องชำเลืองเดิน         เหมือนอย่างนางเชิญ
พระแสงสำอางข้างเคียง
     ๏ เขาสูงฝูงหงส์ลงเรียง                   เริงร้องซ้องเสียง
สำเนียงน่าฟังวังเวง
     ๏ กลางไพรไก่ขันบรรเลง                 ฟังเสียงเพียงเพลง
ซอเจ้งจำเรียงเวียงวัง
     ๏ ยูงทองร้องกระโต้งโห่งดัง              เพียงฆ้องกลองระฆัง
แตรสังข์กังสะดาลขานเสียง
     ๏ กะลิงกะลางนางนวลนอนเรียง         พระยาลอคลอเคียง
แอ่นเอี้ยงอีโก้งโทงเทง

 

กาพย์ฉบัง16,กาพย์พระไชยสุริยา,กาพย์ฉบัง16 ธรรมชาติ,กลอนกาพย์ฉบัง16,กาพย์ฉบัง16 ความรัก,แผนผังกาพย์ฉบัง16,แต่งกาพย์ฉบัง16,ตัวอย่างกาพย์ฉบัง16,กาพย์ฉบัง16 ดอกไม้,กาพย์ฉบัง ๑๖,กาพย์,กาพย์ฉบัง,ตัวอย่างกาพย์ฉบัง16,กาพย์ฉบัง16 ธรรมชาติ,กาพย์ฉบัง16 ความรัก,กาพย์ฉบัง16 วันแม่,กาพย์สุรางคนางค์ 28,กาพย์ยานี11,โคลงสี่สุภาพ,กาพย์ฉบัง11

กาพย์ฉบัง16

    ๏ป่าน้ำผืนดินถิ่นสยาม ร้อยเรียงงดงาม
เป็นเลิศเป็นหลักแก่ชน
   ๏ พิทักษ์ทุกพื้นแผ่นดล จะเพริศปวงผล
แก่นิกรสยามเสมอนาน

กาพย์ฉบัง16,กาพย์พระไชยสุริยา,กาพย์ฉบัง16 ธรรมชาติ,กลอนกาพย์ฉบัง16,กาพย์ฉบัง16 ความรัก,แผนผังกาพย์ฉบัง16,แต่งกาพย์ฉบัง16,ตัวอย่างกาพย์ฉบัง16,กาพย์ฉบัง16 ดอกไม้,กาพย์ฉบัง ๑๖,กาพย์,กาพย์ฉบัง,ตัวอย่างกาพย์ฉบัง16,กาพย์ฉบัง16 ธรรมชาติ,กาพย์ฉบัง16 ความรัก,กาพย์ฉบัง16 วันแม่,กาพย์สุรางคนางค์ 28,กาพย์ยานี11,โคลงสี่สุภาพ,กาพย์ฉบัง11

      ๏ผลไม้ไทยมีมากมาย       เยอะและหลากหลาย
หาซื้อได้ง่ายหนักหนา
      ๏มะม่วงมังคุดพุทรา         ทุเรียนน้อยหน่า
ผลไม้นานาพันธุ์

 

กาพย์ฉบัง16

Comments

comments

Sorry, the comment form is closed at this time.