Apr 272013
 

คํากล่าวรายงาน,การเขียนคํากล่าวรายงาน,คํากล่าวรายงานการอบรม,คํากล่าวรายงานลูกเสือ,คํากล่าวรายงานการสัมมนา,คํากล่าวรายงานสัมมนา,คํากล่าวรายงานวันแม่แห่งชาติ,คํากล่าวรายงานภาษาอังกฤษ,คํากล่าวรายงานวันวิทยาศาสตร์,คํากล่าวรายงานประชุมผู้ปกครอง,ตัวอย่างคำกล่าวรายงาน,คํากล่าวเปิดงาน,คํากล่าวเปิดการอบรม,การ เขียน คำ กล่าว รายงาน

คํากล่าวรายงาน เมื่อพูดถึงคำนี้แล้วนั้น เชื่อว่าทุกคนคงเคยได้ยินมาแล้ว เมื่อได้เข้าร่วมงานต่างๆ ซึ่งประธานในพิธีจะเป็นคนกล่าวเปิดงาน แต่ถ้าหากท่านเป็นประธานมือใหม่หล่ะ ท่านจะต้องไม่มั่นใจ ว่าคํากล่าวรายงานนั้น จะถูกต้องหรือไม่ วันนี้เราจึงมีตัวอย่างคํากล่าวรายงานที่ถูกต้องมาให้ดู ไปดูกันเลย…

คํากล่าวรายงาน,การเขียนคํากล่าวรายงาน,คํากล่าวรายงานการอบรม,คํากล่าวรายงานลูกเสือ,คํากล่าวรายงานการสัมมนา,คํากล่าวรายงานสัมมนา,คํากล่าวรายงานวันแม่แห่งชาติ,คํากล่าวรายงานภาษาอังกฤษ,คํากล่าวรายงานวันวิทยาศาสตร์,คํากล่าวรายงานประชุมผู้ปกครอง,ตัวอย่างคำกล่าวรายงาน,คํากล่าวเปิดงาน,คํากล่าวเปิดการอบรม,การ เขียน คำ กล่าว รายงาน

 คํากล่าวรายงาน

 คํากล่าวรายงาน คือบทความที่เรามักจะเห็นพิธีกร คนเปิดงาน หรือประธานเปิดงานต่างๆ เค้าจะขึ้นมากล่าวก่อนเปิดงาน เพื่อที่งาน หรือการประชุม อบรมนั้น มีความเป็นทางการ และเป็นการให้เกีรตฺกับผู้ที่มาร่วมงานทุกคน ซึ่งบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องของคํากล่าวรายงาน ดังนั้น เราจะมาดูตัวอย่างของคํากล่าวรายงาน ที่ถูกต้องตามหลัก ว่าเค้าเขียนอย่างไร มีโครงสร้างอย่างไร เพื่อที่ท่านจะได้ขึ้นกล่าวเปิดงานหรือพิธีต่างๆได้อย่างมั่นใจ

 

คำกล่าวรายงาน

พิธีเปิดการอบรม โครงการ “หลักคุณธรรมนำชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง
ณ โรงเรียนบ้านxxxx หมู่ที่ 1 อำเภอxxxx จังหวัดxxxx
วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2552 เวลา 09.00 น.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

เรียน ท่านกำนันมัน คำพินิจ ประธานในพิธีที่เคารพ

กระผมนายxxxxx ในนามของ ฝ่ายจัดการอบรม ตลอดจนผู้เข้ารับการอบรมทุกคน ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการณรงคื วงวีระชัย เป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม “โครงการหลักคุณธรรมนำชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง” ในวันนี้
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดแผนงานโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณ ค่าหนังสือแบบเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อันประกอบด้วย กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด ทัศนศึกษา การบริการสารสนเทศ/ICT
โรงเรียนบ้านxxx ได้จัดทำกิจกรรมคุณธรรม “โครงการหลักคุณธรรมนำชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนด สามารถเอาชนะยาเสพติดได้อย่างยั่งยืน สนองพระราชปณิธาน ด้านเศรษฐกิจพอเพียงของสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ดำเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องแล้วนั้น
ในการนี้ ได้จัดให้มีการอบรม ขึ้นเพื่อเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับนักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา จำนวน 68 คน และนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 จำนวน 147 คน เข้ารับการอบรมระหว่างวันที่ 14 สิงหาคม 2552 รวม 1 วัน
ในการอบรมครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโรงเรียนบ้านxxxจำนวน 12,000 บาท ได้รับการสนับสนุนวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ …………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ซึ่งในนามของคณะทำงาน จัดการอบรมต้องขอขอบคุณทุกท่านทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในโอกาสนี้ด้วย
บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานได้กล่าวให้โอวาท และเปิดการฝึกอบรมในลำดับต่อไป ขอกราบเรียนเชิญครับ.
คำกล่าวของประธาน
พิธีเปิดการอบรม โครงการ “หลักคุณธรรมนำชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง”
ณ โรงเรียนบ้านxxx หมู่ที่ 1 อำเภอxxx จังหวัดxxx
วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2552 เวลา 09.00 น.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
นมัสการพระคุณเจ้า เรียนคณะครูทุกท่าน และสวัสดีนักเรียนทุกคน

ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานในพิธีพิธีเปิดการอบรม “โครงการหลักคุณธรรมนำชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง” ในวันนี้

จากการรับฟังคำกล่าวรายงาน นับว่าเป็นสิ่งน่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง สำหรับทุกคนที่มีโอกาสได้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ “โครงการหลักคุณธรรมนำชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นโครงการที่ดีของโรงเรียน คุณธรรมเป็นเครื่องมือในการขัดเกลามนุษย์ให้ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข การพึ่งพาตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เป็นสัญลักษณ์ของความห่วงใยที่พระองค์ท่าน มีต่อพสกนิกรชาวไทย จึงนับได้ว่าการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีจิตสำนึกและมีอุดมการณ์ในการทำงานและการอยู่ร่วมกันนั้นเป็นแนวทางที่ดีที่ควรส่งเสริมสนับสนุนเป็นอย่างยิ่ง
หลังจากผ่านการฝึกอบรมในครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า นักเรียนจะได้นำความรู้ ความสามารถ หรือประสบการณ์ดีๆ ที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ต่อครอบครัว ขอขอบคุณ ทุกท่าน ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ทำให้การอบรมในครั้งนี้ประสบความสำเร็จได้ด้วยดี ขอบคุณคณะครูตลอดจนคณะวิทยากรทุกท่านที่เสียสละเวลามาทำการอบรมคุณธรรมให้กับนักเรียน
โอกาสนี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือ ขออันเชิญ พระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ตลอดจนดวงทิพย์อันศักดิ์สิทธิ์ของศาลเจ้าปู่ตา อันเป็นที่เคารพของพวกเราชาวปรือใหญ่ทุกคน ได้โปรดดลบันดาลให้นักเรียน คณะครู วิทยากร และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน จงประสพแต่ความสุข ความเจริญ มีกำลังกาย กำลังใจที่เข้มแข็ง มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิต ตลอดไป
บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอเปิดการฝึกอบรม“โครงการหลักคุณธรรมนำชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง” ณ บัดนี้

Cre : www.gotoknow.org/posts/286994

คํากล่าวรายงาน

คํากล่าวรายงาน,การเขียนคํากล่าวรายงาน,คํากล่าวรายงานการอบรม,คํากล่าวรายงานลูกเสือ,คํากล่าวรายงานการสัมมนา,คํากล่าวรายงานสัมมนา,คํากล่าวรายงานวันแม่แห่งชาติ,คํากล่าวรายงานภาษาอังกฤษ,คํากล่าวรายงานวันวิทยาศาสตร์,คํากล่าวรายงานประชุมผู้ปกครอง,ตัวอย่างคำกล่าวรายงาน,คํากล่าวเปิดงาน,คํากล่าวเปิดการอบรม,การ เขียน คำ กล่าว รายงาน

คำกล่าวรายงานการสัมมนา
การเตรียมการเป็นประชาคมอาเซียนของภาคการเกษตร
โดย นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ 29 มีนาคม 2555
ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ กรุงเทพมหานคร
_____________

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ท่านผู้มีเกียรติ และผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่าน

ในนามของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอขอบพระคุณท่าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่านวิทยากร ผู้เข้าร่วมการเสวนา และผู้เข้าร่วมการสัมมนาทุกท่าน ที่สละเวลาให้เกียรติมาร่วมงานในวันนี้

เป็นที่ทราบกันแล้วว่า สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ อาเซียน ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 โดยในปัจจุบันมีสมาชิก 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม ซึ่งวัตถุประสงค์เพื่อรวมประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เสริมสร้างสันติภาพและเสถียรภาพด้านการเมือง สร้างความเจริญ และรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและสังคม
โดยในปี 2558 อาเซียน (ASEAN) หรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ซึ่งจะส่งผลกระทบทั้งในเชิงบวกและเชิงลบต่อประเทศไทย โดยเฉพาะในภาคการเกษตร เนื่องจากเป็นที่ทราบกันดีว่า ภาคเกษตรมี

ความสำคัญต่อประเทศไทยเป็นอย่างมาก ประชากรเกือบครึ่งของประเทศประกอบอาชีพเกษตรกรรม และพื้นที่เกือบครึ่งของประเทศก็เป็นพื้นที่เกษตรกรรม ในการนี้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงเล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว และมีนโยบายในการเตรียมความพร้อม สร้างความความตื่นตัวและสร้างความตระหนักถึงโอกาสที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในด้านการเกษตร โดยเฉพาะเกษตรกรของไทย ได้ใช้ประโยชน์จากการเป็นประชาคมอาเซียนอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งได้รับทราบแนวทางในการลดหรือป้องกันการเกิดผลกระทบทางลบต่อภาคการเกษตร ต่อไป
การสัมมนาระดมสมองในวันนี้ ได้ถูกจัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อที่จะสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ทิศทางการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น และผลกระทบต่างๆ ของประชาคมอาเซียนที่มีต่อประเทศไทยและภาคการเกษตร โดยในวันนี้จะมีการระดมสมอง รับฟังข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้-ส่วนเสีย รวมทั้งการเสวนาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตร เพื่อนำไปเป็นข้อมูลประกอบการกำหนดยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรเชิงรุกต่อไป ทั้งนี้ ในช่วงเช้า จะเป็นการบรรยายในหัวข้อเรื่อง “ประเทศไทยกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” เพื่อให้ทุกคนเห็นภาพกว้างในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและความเกี่ยวข้องต่างๆ กับประเทศไทย ทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ตามด้วยการบรรยายเรื่อง “บทบาทของภาคเกษตรไทย ตามกรอบแผนงานแห่งชาติสำหรับการก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน” ซึ่งถือเป็นการเน้นให้ข้าราชการ เกษตรกร และบุคคลทั่วไป รับรู้ถึงแผนงานแห่งชาติ ที่สอดคล้องกับแผนงานหลัก หรือ Blueprint ของอาเซียน ซึ่งเป็นพันธกรณีที่ทุกประเทศสมาชิกอาเซียนได้ตกลงไว้ร่วมกัน โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนงานการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนแล้ว อาทิ การปรับประสานระเบียบการตรวจสอบคุณภาพสินค้า การใช้หลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี หรือ GAP ในการผลิตสินค้า การสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยของอาหาร เป็นต้น
หลังจากนั้น จะเป็นการบรรยายโดยผู้แทนสำนักเลขาธิการอาเซียน ณ กรุงจากาตาร์ ประเทศอินโดนีเซีย ในหัวข้อเรื่อง “การเตรียมความพร้อมของภาคเกษตรในการเป็นประชาคมอาเซียน” ซึ่งจะเป็นการเสนอแนวความคิด และข้อคิดต่างๆ รวมทั้งประเด็นสำคัญที่ต้องคำนึงถึง ในการเตรียมความพร้อมของภาคการเกษตรในประเทศสมาชิกอาเซียนต่างๆ เพื่อให้เราเห็นภาพรวมและทิศทางที่จะเดินไปของภาคเกษตรทั้งของไทยและประเทศสมาชิกต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน
ในช่วงบ่าย จะมีการเสวนาระดมความเห็นของผู้มีส่วนได้-ส่วนเสีย เรื่อง “โอกาสและผลกระทบของภาคการเกษตรจากการเป็นประชาคมอาเซียน: ภาคการเกษตรไทยควรเตรียมความพร้อมอย่างไร” โดยผู้แทนจากหลากหลายภาคส่วน ได้แก่ ผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการเกษตร และผู้แทนจากภาคการเกษตรโดยตรง รวมทั้งจะเปิดเป็นเวทีให้บุคคลทั่วไป และผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านได้แสดงความคิดเห็นและซักถามได้ในช่วงเวลาดังกล่าว
สุดท้ายนี้ ขอขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เข้าร่วมการเสวนาทุกท่าน รวมทั้งผู้เข้าร่วมการสัมมนาทุกท่านที่สละเวลาอันมีค่ามาเข้าร่วมการสัมมนาในวันนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสัมมนาในครั้งนี้ จะเป็นเชื้อไฟให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในภาคการเกษตร ได้นำความรู้และข้อคิดที่ได้ในวันนี้ไปต่อยอดสู่การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และความรู้ระหว่างกันอย่างกว้างขวาง ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ จะได้นำข้อคิดเห็นต่างๆ ที่ได้ ไปจัดทำยุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อเตรียมความพร้อมภาคการเกษตรไทยสู่การเป็นประชาคมอาเซียนต่อไป
ขอขอบพระคุณ

Cre : http://คำ-กล่าว.blogspot.com/2012/09/blog-post_8863.html

คํากล่าวรายงาน,การเขียนคํากล่าวรายงาน,คํากล่าวรายงานการอบรม,คํากล่าวรายงานลูกเสือ,คํากล่าวรายงานการสัมมนา,คํากล่าวรายงานสัมมนา,คํากล่าวรายงานวันแม่แห่งชาติ,คํากล่าวรายงานภาษาอังกฤษ,คํากล่าวรายงานวันวิทยาศาสตร์,คํากล่าวรายงานประชุมผู้ปกครอง,ตัวอย่างคำกล่าวรายงาน,คํากล่าวเปิดงาน,คํากล่าวเปิดการอบรม,การ เขียน คำ กล่าว รายงาน

คํากล่าวรายงานลูกเสือ

ท่านผู้กำกับลูกเสือ รองผู้กำกับลูกเสือ และพี่น้องลูกเสือที่รักยิ่งผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้มาเป็นประธานในกิจกรรมการฝึกอบรมลูกเสือวิสามัญต้านยาเสพติดในครั้งนี้จากคำกล่าวรายงาน ของท่านผู้อำนวยการฝึก กองลูกเสือวิสามัญต้านยาเสพติด เห็นได้ว่า กิจกรรมการฝึกอบรมลูกเสือวิสามัญต้านยาเสพติด คณะลูกเสือมีวัตถุประสงค์ “เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ มีความตระหนักถึงโทษ พิษภัย ความเสี่ยงและผลกระทบของยาเสพติด ฝึกทักษะชีวิตในการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด มีอุดมการณ์และเจตคติที่ดีที่จะแสวงหาความร่วมมือในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการเสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิตของผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 3 ด้าน คือ ยึดมั่นประชาธิปไตย มีคุณธรรมความเป็นไทย และห่างไกลยาเสพติด”
ขอให้พี่น้องลูกเสือ จงตั้งใจ ในการปฏิบัติ กิจกรรมต่าง ๆ แนวทางการฝึกอบรมลูกเสือ ไม่ว่าจะเป็น การถวายคำปฏิญาณ การฝึกระเบียบวินัย การบำเพ็ญประโยชน์ และ กิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิชาการ กิจกรรมเชิงลึกที่นำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ ที่ทำให้ผู้เรียนเกิดมโนสำนึก รู้ผิดชอบชั่วดี มีวิถีปฏิบัติอันดีงามในชีวิตจริง และมีส่วนร่วมกิจกรรมอย่างจริงจัง
บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ข้าพเจ้าขอเปิดกิจกรรมการฝึกอบรมลูกเสือวิสามัญต้านยาเสพติด ณ บัดนี้

Cre : http://thaisample.com

 

คํากล่าวรายงาน,การเขียนคํากล่าวรายงาน,คํากล่าวรายงานการอบรม,คํากล่าวรายงานลูกเสือ,คํากล่าวรายงานการสัมมนา,คํากล่าวรายงานสัมมนา,คํากล่าวรายงานวันแม่แห่งชาติ,คํากล่าวรายงานภาษาอังกฤษ,คํากล่าวรายงานวันวิทยาศาสตร์,คํากล่าวรายงานประชุมผู้ปกครอง,ตัวอย่างคำกล่าวรายงาน,คํากล่าวเปิดงาน,คํากล่าวเปิดการอบรม,การ เขียน คำ กล่าว รายงาน

คํากล่าวรายงาน

 

Comments

comments

Sorry, the comment form is closed at this time.